Φωτογραφία από διαστημικό σταθμό

Φωτογραφία από διαστημικό σταθμό
Η Ελλάδα από το διάστημα

Σχολικά Ιστολόγια

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ
Από το "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ" διαβάζουμε:
Τα ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (Web 2.0) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω τηςδιαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν.